Играта приключи на 30.06.2022г.

 

OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
„СПЕЧЕЛИ БИЛЕТИ ЗА „АНФИЙЛД“

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1 Кампанията „Спечели билети за „Анфийлд ”, наричана по-нататък накратко “ Кампанията”, се организира и провежда от „Карлсберг  България“ АД, гр. София, ул. Бизнес парк София 1, жк. Младост 4, сграда 10, етаж 4, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила ще бъдат налични на информация във филиалите на Кауфланд България, както и на www.kaufland.bg и www.footballmoments.bg за целия период на Кампанията Информация може да бъде получена и на телефон 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна) .

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Кампанията по всяко време, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.footballmoments.bg

2.4. С участието си в кампанията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на кампанията ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция Digital ID, ЕИК 200500324, с адрес на управление гр. София, ул. Николай Хайтов №3А, партер, офис 1-5 (наричана по-нататък „Агенцията“).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България, само в търговските обекти на Кауфланд България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Кампанията имат право да участват всички лица с местоживеене в Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на Карлсберг България АД, рекламните агенции, свързани с Кампанията, собствениците и служителите на търговски обекти Кауфланд, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

5.1. Кампанията стартира на 01.06.2022 г. и продължава до 30.06.2022 г. (вкл.)

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

6.1. Участващи опаковките опаковки в Кампанията са следните:

Carlsberg кен 500 мл

Carlsberg кен мултипакет 3+1

Carlsberg бутилка 500мл

Carlsberg 0,0% бутилка 330мл

 

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Наградите в Кампанията са общо 20 бр. двойни билета (за двама) за домакински мач на Liverpool FC от Английската Висша лига за сезон 2022/2023 на стадион „Анфийлд“, Ливърпул, Великобритания.

ВАЖНО: Наградата включва единствено билет за посещението на футболния мач и НЕ включва покриване на разходи за транспорт (полети, автобуси, влакове, таксита и др. тип транспорт), настаняване или каквито и да е други разходи от личен характер, свързани с посещението на футболния мач.

7.2. Печелившите участници получават гарантиран двоен билет за посещение на мач на Liverpool FC като  конкретният мач, за който те ще важат ще бъде определен след обявяване на програмата за сезон 2022/2023, както и след обявяването на билетите за продажба от Liverpool FC към Организатора.

7.3. Печелившите участници ще имат възможност да дадат своето предпочитание за мач, който желаят до посетят. Организаторът ще вземе предвид посоченото желание, но не се задължава да го изпълни.   

 

ЧАСТ 8. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ8.1. Условия за участие и регистрация.

За да участва в Кампанията, Участникът е необходимо:

 • Да закупи продукти Carlsberg в опаковка и комбинация по избор на обща стойност минимум 5лв. от обекти на верига Кауфланд България.
 • Да регистрира номера на касовата си бележка на уебсайта www.footballmoments.bg като:
 • Въведе номер на касова бележка
 • Въведе стойност на закупени продукти Carlsberg
 • Въведе телефонен номер
 • Да въведе име на футболен отбор от Английската Висша лига, срещу който желае да получи билет за мач (Liverpool FC срещу посочения отбор)
 • Потвърди, че се съгласява с Условията на Кампанията (чрез поле tick-box)
 • Потвърди, че има навършени 18 години (чрез поле tick-box)
 • Потвърди, че ще съхранява касовата бележка до края на Кампанията (чрез поле tick-box)

След извършване на описаните действия, Участникът се включва в томбола за 1 от 20 бр. двойни билета за посещение на мач на Liverpool FC (пълното описание на наградата виж в ч.7).

Минималната стойност на покупката от 5лв. може да бъде разпределена в една или повече касови бележки.

8.2.Тегленето на наградите ще се извърши на 1 юли 2022г. на лотариен принцип чрез компютърен софтуер, специално разработен за нуждите на Кампанията.

8.3. При спечелване на награда от Кампанията, участникът ще бъде уведомен чрез SMS съобщение на посочения от него  телефонен номер в рамките на 5 работни дни след изтеглянето и ще бъде помолен да предостави данни за доставка – две имена, адрес за доставка, телефон (при физически билет) и e-mail (при виртуален билет). Всички печеливши участници ще бъдат обявени и на уебсайта www.footballmoments.bg чрез телефонен номер със скрити последни три цифри (пример: 359888123***).

8.4. Наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора, за сметка на Организатора, и предадени срещу показване на съответните печеливши касови бележки. Доставката на наградите ще стартира не по-рано от м. август 2022г., когато стартира футболният сезон.

8.4.1. Организаторът и Администраторът на Кампанията не носят отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни.

8.5. В Кампанията няма ограничение на брой регистрирани касови бележки, но един участник може да играе за спечелване само на една награда, т.е. 1 участник може да спечели максимум 1 бр. двоен билет (билет за двама) за целия период на Кампанията.

8.6. Информация за Кампанията може да се получи и на тел.: 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна) .

8.7. Организаторът на Кампанията или негов подизпълнител ще се свърже с печелившите участници, за да организира предоставянето на наградите. В момента на получаването на наградата печелившият участник е задължен да предостави на куриерската фирма касовият бон, удостоверяващ направената покупка. В противен случай, награда не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция.

За избягване на съмнение, Организаторът ще направи 3 /три/ опита да осъществи доставката на наградата чрез телефонно позвъняване и текстово съобщение до печелившия участник. При направени 3 неуспешни опита за доставка се приема, че участникът няма интерес от получаването наградата и такава не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Печелившите участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол.

 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът на Кампанията не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник има задължението, а не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

9.2.Организаторът на Кампанията не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на печеливш касов бон. Споровете, свързани с правото на собственост върху печеливш касов бон, не засягат установените тук принципи на присъждане на наградите от Организатора на лице, чиято претенция е предявена пред Организатора съгласно разпоредбите на тези Официални правила. Всички предявявания след определения краен срок се считат за невалидни. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Кампанията.

9.3. Организаторът не носи отговорност за и няма да покрива каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Кампанията, натрупани вследствие на действия, свързани с нея.

 

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите по т. 7.1 са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за техния паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация/обезщетение и др.

 

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1. Спорове между Организатора на Кампанията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието в тази участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Кампанията, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе.

13.2. С участието в тази Кампанията участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Кампанията, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

ЧАСТ 14. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

14.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни, с настоящото Организаторът информира участниците в Кампанията относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на Кампанията и предоставяне на наградите, описани в т. 7.1.

14.2. За целите на получаването на награда от Кампанията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, адрес, телефонен номер, e-mail и ЕГН.

Кауфланд България ЕООД не събира и не обработва лични данни, свързани с Кампанията „Спечели билети за „Анфийлд“.

Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно – участие в Кампанията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Кампанията.

Всеки участник се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията ѝ, включително и че с участието си в Кампанията, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора и неговите подизпълнители.

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Кампанията и за период от шест месеца след края ѝ. Печелившите участници са уведомени за обработване на личните им данни от Организатора за целите на осъществяване на Кампанията, доставяне на наградите и изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ за срока на Кампанията и 10 години  от нейното приключване.

14.3 Спечелилите участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът, на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

14.5. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

 • администриране на провеждането на Кампанията и комуникацията с участниците;
 • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

– изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
14.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в кампанията самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните разпоредби за  защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на Кампанията:

 • BTL агенция или куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;

14.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни  Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/.

14.8. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

14.9. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: bulgaria.privacy@carlsberg.com

14.10. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Кампанията има право да:

– поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;

– поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;

– поиска изтриване на личните данни (познато още като “правото да бъдеш забравен”), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;

– получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като “право на преносимост на данните”);

 • възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
 • поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни – Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg,, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

За да се упражни което и да е било от тези права, участникът може да се свърже с Организатора на Кампанията, прилагайки доказателство за самоличност на имейл: по имейл на bulgaria.privacy@carlsberg.com.

 

ЧАСТ 15. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА Carlsberg България АД

е достъпна на адрес: https://carlsbergbulgaria.bg/politika-za-zashita-na-lichnite-danni/