ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

Последна актуализация: 18.11.2021 г.

Празнувай новия сезон по може би най-добрия начин“

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 1. Играта „Празнувай новия сезон по може би най-добрия начин“ наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „Карлсберг България” АД, ЕИК: 127015636, адрес: гр. София, Бизнес Парк София № 1, сгр.10, ет.4, наричано по-нататък Организатор.

Организаторът е и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците в хода на Играта.

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила. При участието си в Играта участниците приемат с Официалните правила и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове.

2.2. Официалните правила се публикуват на уебсайтa https://footballmoments.bg/ и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта https:// footballmoments.bg/ и обвързват участника.

2.4. Приетите от участниците Официални правила имат действие до изпълнение на всички права и задължения на Организатора и участниците в Играта, както и до изтичане на посочените в Официалните правила срокове.

2.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Играта като напише имейл на адрес igra@footballmoments.bg, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и възможността да спечели.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Играта е отворена за участие на всички физически лица над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на „Карлсберг България” АД, организатора, рекламните агенции, свързани с Играта; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 01.09.2021 г. и е с продължителност до 13.10.2021 г. (вкл.)

– Първи период 01.09.2021 г. – 07.09.2021 г.

– Втори период 08.09.2021 г. – 14.09.2021 г.

– Трети период 15.09.2021 г. – 21.09.2021 г.

– Четвърти период 22.09.2021 г. – 28.09.2021 г.

– Пети период 29.09.2021 г. – 05.10.2021 г.

– Шести период 06.10.2021 г. – 13.10.2021 г.

 

ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ

Участващите опаковки в Играта са Carlsberg Кен, Carlsberg бутилка 500 мл., Carlsberg бутилка 330мл, Carlsberg Мултипак Кен 3 + 1 и Carlsberg 500 мл. наливна бира, независимо откъде са закупени.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

7.1. За да участва в Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1:

Стъпка 1.1. Да закупи минимум 2 продукта Carlsberg или 1 мултипак Carlsberg кен 3+1 от хранителен магазин, супермаркет, хипермаркет и др. Необходимо е двата закупени продукта Carlsberg да бъдат вписани на ЕДНА касова бележка. За избягване на съмнение в играта няма да бъдат приемани за участие касови бележки, чрез които не е възможно да се докаже каква марка продукти са закупени

или

Стъпка 1.2. Да закупи минимум 2 продукта Carlsberg (наливна бира или стъклена бутилка) от питейно заведение или заведение за хранене (ресторант, бар, механа и др.), срещу които ще получи скреч карта от служител в заведението. След изтриване на скреч картата, участникът разбира на момента дали печели награда бира Carlsberg или чаша, или му се пада код.


Стъпка 2:

Да регистрира кода от касовата бележка или съответната скреч карта на сайта https://footballmoments.bg/.

При регистрацията участникът трябва:

– да въведе номер на касовата бележка или код от скреч карта;

– да въведе мобилен телефонен номер;

– да потвърди (чрез чекбокс), че ще съхрани касовата бележка/скреч карта до края на Играта, че е съгласен с Официалните правила, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0898123***) ще бъдат скрити.

 

7.2. При регистрация на касова бележка или код от скреч карта, участникът бива уведомяван веднага чрез съобщение (pop-up) на екрана на монитора/мобилното си устройство, че регистрацията му е успешна, както и колко кода има регистрирани до момента и колко кода остава да регистрира до възможността за спечелване на голяма награда.

!Важно: При регистрирани 1 уникален код от касова бележки или скреч карта, участникът ще бъде включен в седмична томбола за наградата оригинален Liverpool FC шал. При регистрирани минимум 2 уникални кода, участникът ще бъде включен в седмичната томбола за големите награди – Liverpool FC фланелка за сезон 2021/2022.

7.3. Един участник може регистрира максимум 20 кода на ден.

7.4. Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на промоцията.

7.5. Регистрираните касови бележки и скреч карти подлежат на проверка за съответствие с изискванията на настоящите Правила. При констатирани противоречия съответният касов бон или скреч карта се счита за невалиден.

 

ЧАСТ 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Участието в играта е обвързано с покупка.

8.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени чрез регистрация на кодове са следните:

 • 300 бр. оригинален шал Liverpool FC – с регистриран 1 код
 • 60 бр. футболни фланелки на Liverpool FC за сезон 2021/2022 – с регистрирани минимум 2 кода

8.2. Наградите, които могат да бъдат спечелени на момента в питейни заведения или заведения за хранене (ресторанти, барове, механи и др.) са следните:

 • 6000 бр. безплатна бира бутилка Carlsberg 500 мл – моментна награда
 • 9000 бр. безплатна наливна бира Carlsberg 500мл – моментна награда
 • 2700 бр. футболна чаша Carlsberg – моментна награда

8.3. Наградите оригинален Liverpool FC шал ще бъдат изтегляни на томболен принцип всяка седмица  сред всички участници, които са регистрирали поне 1 код от касова бележка или код от скреч карта на https://footballmoments.bg

8.4. Наградите футболна фланелка на Liverpool FC за сезон 2021/2022 ще бъдат изтегляни всяка седмица на томболен принцип сред всички участници, които са регистрирали минимум 2 кода от касови бележки или кодове от скреч карти на https://footballmoments.bg.

8.5. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

8.6. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

ЧАСТ 9. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ

9.1. Всеки участник, който е регистрирал минимум 1 код от касова бележка отговаряща на изисвакнията на Играта или минимум 1 код от скреч карта, участва в томбола за седмична награда – 1 от 300 бр. оригинални Liverpool FC шалове (60 бр. всяка седмица) .

9.2. Всеки участник, който е регистрирал минимум 2 кода от касови бележки отговарящи на изискванията на Играта или минимум 2 кода от скреч карти, участва в седмична томбола и за 1 от 60 бр. футболни фланелки на Liverpool FC (10 бр. всяка седмица).

Наградите ще бъдат изтеглени сред всички участници, отговарящи на условията на Играта чрез софтуер за случайно теглене в присъствието на тричленна комисия.

Всеки участник може да участва неограничен брой пъти в тегленето за наградите.

9.3. В тегленето на печелившите участват всички участници, които отговарят на условията на Играта. Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS съобщение на телефонния номер, който са посочили при регистрация на код.

В съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма, в която печелившите участници, в срок до 3 работни дни, ще трябва да посочат: имена, телефон и адрес за доставка на спечелената награда, както и размер (S/M/L/XL/XXL) при спечелване на награда фланелка.

9.4. Освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и 3 резерви за всяка награда. В случай, че спечелил участник е направил невалидна регистрация; или Организатора не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 9.3 тридневен срок; или спечелил участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиито регистрации отговарят на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 3 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 9.3 начин, трябва да изпрати необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

9.5. Печелившите участници се обявяват на интернет страницата на Играта: https://footballmoments.bg/. Обявяването става чрез публикуване на изтеглените за печеливши телефонни номера на участниците като номерата се публикуват със заличаване на последните три символа от тях с цел сигурност (пример:+359887 123***).

Всички награди ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок до 65 работни дни след края на промоцията.

9.6. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

9.7. Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците върху физическите лица Ви Уведомяваме, че получената награда футболна фланелка Ливърпул ФК, подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на  наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Играта е задължено лице за деклариране и внасяне на дължимия данък. Спечелилият участник се съгласява и задължава, за целите на данъчното облагане по реда на ЗДДФЛ, да предостави на Организатора необходимите данни (три имена и ЕГН). Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора.

9.8. В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер, ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатораили представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерската фирма.

9.9. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

9.10. Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

 

ЧАСТ 10. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

10.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на някоя от наградите при тяхното използване от страна на печелившия участник.

10.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

10.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

ЧАСТ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА И ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

11.1. Организаторът има  право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата https://footballmoments.bg/ в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

11.2. Организаторът има право да дисквалифицира  участници, които  нарушат Официалните правила на Играта, в това число  прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта или качвайки снимки, които противоречат на изискванията в настоящите Официални правила.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

12.1 Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните съдебни и административни органи.

12.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането и участието в Играта. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

 

 

ЧАСТ 13. ЛИЧНИ ДАННИ

 

13.1. Участието в Играта е доброволно. С приемане на настоящите Официални правила участниците са уведомени, че личните им три имена, ЕГН (когато е приложимо да бъде предоставено), телефон и адрес, пощенски код, на който да бъде доставена наградата, ще бъдат обработвани на договорно и законово основание от „ „Карлсберг България“ АД , ЕИК: 127015636, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, и неговите подизпълнители, имейл адрес: igra@footballmoments.bg в качеството им на администратор на лични данни.

13.2 . С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Правилата на играта, се счита, че участникът е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и неговите подизпълнители за целите на играта.

13.3. С участието в Играта, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, Организаторът може да предоставя тези данни на трети лица, с които Организаторът си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата https://footballmoments.bg/, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра.

13.4. Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с  нейните правила и съгласен с условията ѝ, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта.

13.5. Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Промоцията и за период от шест месеца след края й. Участниците в промоцията са уведомени  за обработване на личните им данни от организатора на промоцията за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 6 месеца от нейното приключване.

13.6. Спечелилите награда – ФК Ливърпул шал или футболна фланелка, участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на куриерската фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награда при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол.

13.7. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организатора да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.

13.8. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

 • администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
 • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;
 • Спазване на изискванията на данъчното законодателство;
 1. 14. Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно – участие в промоцията с очакване за насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията.
 2. 15. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията:
 • куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;
 • дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата https://footballmoments.bg/
 1. 16. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.
 2. 17. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, която осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.
 3. 18. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:

https://carlsbergbulgaria.bg/politika-za-zashita-na-lichnite-danni/

 1. 19. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://footballmoments.bg/

Повече информация може да бъде получена на тел. 0800 11 500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират да спазват тези Официални правила.

 1. 20. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: privacy@carlsberg.com
 2. 21. Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на участниците от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
 3. 22. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта има право да:
 • поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;
 • поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;
 • поиска изтриване на личните данни (познато още като “правото да бъдеш забравен”), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;
 • получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като “право на преносимост на данните”);
 • възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
 • поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни – Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: cpdp.bg в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

За да се упражни което и да е било от тези права, участникът може да се свърже с Организатора на Играта, прилагайки доказателство за самоличност на имейл: по имейл на bulgaria.privacy@carlsberg.com.