ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА LIVERPOOL КУИЗ
“ДОКАЖИ, ЧЕ СИ ИСТИНСКИ ФЕН НА LIVERPOOL FC“

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КУИЗ ИГРАТА

1. Kуиз Играта „ДОКАЖИ, ЧЕ СИ ИСТИНСКИ ФЕН НА LIVERPOOL FC“ наричан по-нататък Kуиз Играта, се организира и провежда от „Карлсберг България” АД, ЕИК: 127015636, адрес: гр. София, Бизнес Парк София № 1, сгр.10, ет.4, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Участниците в Kуиз Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила. При участието си в Kуиз Играта участниците приемат Официалните правила и изрично се съгласяват да спазват посочените в тях условия и срокове.

2.2. Официалните правила се публикуват на уебсайтa https://footballmoments.bg/rules-quiz/ и ще бъдат достъпни за целия период на Kуиз Играта.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта https://footballmoments.bg/rules-quiz/ и обвързват участника.

2.4. Приетите от участниците Официални правила имат действие до изпълнение на всички права и задължения на Организатора и участниците в Kуиз Играта, както и до изтичане на посочените в Официалните правила срокове.

2.5. Във всеки един момент всеки участник може да прекрати участието си в Kуиз Играта като напише имейл на адрес igra@footballmoments.bg, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и възможността да спечели.

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУИЗ ИГРАТА

3.1. Kуиз Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Kуиз Играта е отворена за участие за всички физически лица, на територията на Р. България, над 18-годишна възраст, с изключение на служителите на „Карлсберг България” АД, рекламните агенции, свързани с Kуиз Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

4.2. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУИЗ ИГРАТА

5.1. Kуиз Играта стартира на 10.07.2023 г. и е с продължителност до 10.08.2023 г. (вкл.)

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КУИЗ ИГРАТА

6.1 За да участва в Куиз Играта, всеки участник трябва да изпълни следните стъпки:

Стъпка 1: Отговори на всички 5 въпроса;

Стъпка 2: Да попълни нужните данни за регистрация:

  • Телефонен номер (задължително поле);
  • Имейл адрес (опционално поле)
  • Да потвърди (чрез чекбокс), че е съгласен с Официалните правила на играта; че е запознат с Политиката за поверителнност и е съгласен с начините на обработване на личните данни

6.2 В томболата за спечелване на наградата участват всички потребители отговорили на въпросите в Куиз Играта, без значение от тяхната успеваемост.

6.3 Всеки един потребител може да направи регистрация само веднъж по телефонен номер.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта са с илюстративен характер. Участието в играта не е обвързано с покупка.

7.1. Наградата, която може да бъде спечелена при участие и отговор на въпросите е:

  • 1 бр. фланелка на Liverpool FC с автограф от Андрю Робъртсън.

*Важно – не може да бъде избиран размер на футболната фланелка.

7.2. Наградата фланелка на Liverpool FC с автограф от Андрю Робъртсън ще бъде изтеглена на томболен принцип сред всички участници, които са отговорили на всички 5 въпроса и са се регистрирали успешно на https://footballmoments.bg/house-of-fans/.

Тегленето ще бъде извършено на:

–  11.08.2023 г. – 1 бр. фланелка на Liverpool FC с автограф от Андрю Робъртсън.

7.3. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

7.4. Наградата е лични и не може да бъде преотстъпвана или заменяна.

7.5. В тегленето на наградата участват всички участници, които отговарят на условията на Kуиз Играта. Печелившият участник ще бъде известен чрез SMS съобщение на телефонния номер, който е посочил при регистрацията си.

В съобщението, ще се съдържа линк към контактна форма, в която печелившият участник, в срок до 5  работни дни, ще трябва да посочи: имена, телефон и адрес за доставка на спечелената награда.

7.6. Освен печелившия участник, ще бъдат изтеглени и 2 резерви. В случай, че спечелилият участник е направил невалидна регистрация; или Организатора не е получил данните на печелившия участник в посочения в т. 7.5 пет дневен срок; или спечелилият участник не е предоставил валиден и пълен адрес за получаване на наградата на територията на Република България; или участникът не е намерен на предоставения адрес; или спечелилият откаже наградата, или по каквато и да е друга причина участието на спечелил участник в Kуиз Играта бъде прекратено, Организаторът ще се свърже по посочения в предходната точка начин, с първия по ред резервен печеливш, чиято регистрация отговаря на изискванията на настоящите Правила. Изтегленият резервен печеливш, в срок от 5 дни, считано от уведомяването му по посочения в т. 7.5 начин, трябва да изпрати необходимите данни за доставка на спечелената награда: имена, адрес и телефон за връзка.

7.7. Печелившият участник ще се обяви на интернет страницата на Играта: https://footballmoments.bg/. Обявяването става чрез публикуване на телефонен номер със заличаване на последните три символа от него с цел сигурност (пример:+359887 123***).

7.8. Разходите във връзка с доставката са за сметка на Организатора.

7.9. Във връзка с чл. 38 ал. 14; чл. 46, ал. 1 и чл. 65, ал. 7 от Закон за данъците върху физическите лица Ви уведомяваме, че наградата фланелка на Liverpool FC подписана от Андрю Робъртсън (описана в т. 7.1) подлежи на облагане с окончателен данък в размер на 10 на сто върху брутната сума на наградата. Съгласно разпоредбите на чл. 38, ал. 14 и чл. 46, ал. 1 от ЗДДФЛ, Организаторът на Kуиз Играта е задълженото лице за деклариране и внасяне на дължимия данък. Спечелилият участник се съгласява и задължава, за целите на данъчното облагане по реда на ЗДДФЛ, да предостави на Организатора необходимите данни (три имена и ЕГН). Отказът да се предоставят тези данни е основание участието в Kуиз Играта на конкретния печеливш да бъде прекратено от Организатора.

7.10. В деня на реалното получаване на наградата печелившият участник подписва протокол, съдържащ информация относно самоличността му (три имена и ЕГН) и удостоверяващ, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият Участник трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Kуиз Играта и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерската фирма.

7.11. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен адрес за доставка на награди.

7.12. Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата.

7.13. Доставката на наградата ще бъде извършена в срок от 30 работни дни след предоставянето на данните за доставка от съответния печеливш участник.

 

ЧАСТ 8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

8.2. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на наградата при нейното използване от страна на печелившия участник.

8.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Kуиз Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.4. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

ЧАСТ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА KУИЗ ИГРАТА И ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИ

9.1. Организаторът има  право да прекрати Kуиз Играта по всяко време, обявявайки това на страницата https://footballmoments.bg/ в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

9.2. Организаторът има право да дисквалифицира  участници, които  нарушат Официалните правила на Kуиз Играта, в това число  прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Kуиз Играта или качвайки снимки, които противоречат на изискванията в настоящите Официални правила.

 

ЧАСТ 10. СПОРОВЕ

10.1 Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Kуиз Играта, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните съдебни и административни органи.

10.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането и участието в Kуиз Играта. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

 

ЧАСТ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

11.1. Участието в Kуиз Играта е доброволно. С приемане на настоящите Официални правила участниците са уведомени, че личните им три имена, ЕГН (когато е приложимо да бъде предоставено), телефон и адрес, пощенски код, на който да бъде доставена наградата, ще бъдат обработвани на договорно и законово основание от „Карлсберг България“ АД , ЕИК: 127015636, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София № 1, и неговите подизпълнители, имейл адрес: igra@footballmoments.bg в качеството им на администратор на лични данни.

11.2 . С поставянето на „тикче“ в чек-бокса, че е запознат с Официалните правила на Kуиз Играта, се счита, че участникът е информиран как личните му данни ще бъдат събирани, обработвани, използвани, съхранявани и унищожавани от Организатора и неговите подизпълнители за целите на играта.

11.3. С участието в Kуиз Играта, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, Организаторът може да предоставя тези данни на трети лица, с които си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра, включително дружества, предоставящи куриерски услуги, дружеството, избрано от Организатора за поддържане, организиране и администриране на промоцията, дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата https://footballmoments.bg/, дружествата, осигуряващи наградите за промоционалната игра.

11.4. Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с  нейните правила и съгласен с условията ѝ, включително и че с участието си в Kуиз Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Kуиз Играта.

11.5. Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Куиз Играта и за период от шест месеца след края ѝ. Участниците в промоцията са уведомени за обработване на личните им данни от организатора на промоцията за целите на осъществяване на промоцията, за срока на промоцията и 6 месеца от нейното приключване. Личните данни на спечелилите ще бъдат съхранявани за период от 10 години в изпълнение на задълженията на данъчното законодателство.

11.6. Участието на потребителите в Куиз Играта е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организатора да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в Куиз Игра.

11.7. Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:
– администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
– последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията;
– Спазване на изискванията на данъчното законодателство;

11.8. Основание за обработката на предоставените лични данните е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно – участие в промоцията с очакване за насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в промоцията.

11.9. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията:
– куриерската служба, избрана от Организатора за доставянето на наградите;
– дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на интернет-страницата https://footballmoments.bg/.

11.10. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.

11.11. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, която осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

11.12. Политиката за защита на личните данни на Карлсберг България АД е достъпна на адрес:
Global policies (carlsberggroup.com)

11.13. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://footballmoments.bg/
Повече информация може да бъде получена на тел. 0800 11 500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна). Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират да спазват тези Официални правила.

11.14. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: privacy@carlsberg.com

11.15. Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити личните данни на участниците от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

11.16. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта има право да:
– поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;
– поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;
– поиска изтриване на личните данни (познато още като “правото да бъдеш забравен”), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;
– получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като “право на преносимост на данните”);
– възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
– поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни – Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: cpdp.bg в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.
За да се упражни което и да е било от тези права, участникът може да се свърже с Организатора на Kуиз Играта, прилагайки доказателство за самоличност на имейл: по имейл на bulgaria.privacy@carlsberg.com.