OФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ИГРА
„ИЗБЕРИ СВОЯ ФАВОРИТ ОТ CARLSBERG DREAM TEAM“

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1.1 Играта ”Избери своя фаворит от Carlsberg Dream Team”, наричана по-нататък накратко “Играта”, се организира и провежда от „Карлсберг  България“ АД, София, Бизнес парк София, ж.к. Младост 4, сграда 10, етаж 4, наричано по-нататък Организатор.

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила се публикуват на уебсайта www.footballmoments.bg. Повече информация може да бъде получена на телефон 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна). .

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта по всяко време, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.footballmoments.bg.

2.4. С участието си в Играта участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.5. Базата данни и онлайн сайтът на Играта ще са поддържани и управлявани от рекламна агенция Digital ID, ЕИК 200500324, с адрес на управление гр. София, ул. Николай Хайтов №3А, партер, офис 1-5 (наричана по-нататък „Агенцията“).

 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПРОМОЦИЯ

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.

 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички лица с местоживеене в Република България на възраст над 18 години с изключение на служителите на Карлсберг България АД, рекламните агенции, свързани с Играта,  както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.

 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 20.12.2022 г. и продължава до 08.01.2023 г. (вкл.).

 

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Колекционерска футболна тениска на ФК Ливърпул – 5 бр.

 

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

7.1. Участието в играта не е обвързано с покупка.

7.2. Регистрация: за да участва в Играта, Участникът е необходимо:

  1. Да посети уебсайта на играта – https://footballmoments.bg/
  2. Да гласува за своя фаворит (футболна легенда и дизайн на кен) от възможните предложения, който иска да види на Carlsberg кен.
  3. Да се регистрира с имейл адрес (незадължително поле) и телефон (задължително поле).

Тегленето на наградите ще се извърши от компютърен софтуер на случаен принцип пред тричленна комисия. Всички спечелили награда ще бъдат уведомени чрез SMS след изтеглянето им на 09.01.2023г., а наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора след предоставяне на данни за доставка от печелившия участник.

7.2.1. При спечелване на награда от Играта, участникът ще бъде уведомен с SMS и поканен да предостави следните лични данни – две имена, адрес за доставка и телефон.

7.2.2. Наградата се предоставя в рамките на 30 работни дни след получаване на контактната информация от печелившия. Наградите ще бъдат доставени от подизпълнител на Организатора. Организаторът и Администраторът на Играта не носят отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни.

7.2.3. Период на теглене:

09.01.2023 г. – 5 бр. колекционерски футболни тениски на ФК Ливърпул.

Петимата печеливши участници ще бъдат обявени на уебсайта www.footballmoments.bg чрез публикуване на телефонните им номера със скрити последни три цифри (Пример: +359888123***).

7.2.4. Всеки един участник, отговарящ на Официалните правила на играта и изпълнил стъпките за регистрация от т. 7.1 участва в томболата за спечелване на една от 5 бр. колекционерски тениски на ФК Ливърпул.

7.2.5. Информация за Играта може да се получи на e-mail адрес igra@footballmoments.bg , както и на тел.: 080011500 (на цената на един градски разговор за абонатите на БТК от цялата страна).

7.2.6. Организаторът на Играта или негов подизпълнител ще се свърже с печелившия, за да получи данни за доставка (две имена, адрес) на наградата колекционерска тениска на ФК Ливърпул в рамките на 1 седмица след тегленето на печелившите участници.. В случай че в рамките на  30 работни дни от получаване на информация за контакт, доставката на наградата не може да се осъществи, по вина, която не може да се вмени на Организатора, то награда не се предоставя. За избягване на съмнение, Организаторът ще направи 3 /три/ опита да осъществи доставката на наградата чрез телефонно позвъняване и текстово съобщение до печелившия участник. При направени 3 неуспешни опита за доставка се приема, че участникът няма интерес от получаването наградата и такава не се предоставя, а Организаторът няма задължение да води последваща кореспонденция. Спечелилите колекционерска футболна тениска на ФК Ливърпул участници се считат за уведомени с настоящите Официални правила, че следва да предоставят на Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за получаване на наградата и изготвянето на приемо-предавателен протокол.

 

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ.

8.1. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да участва като страна в спор, в случай че печеливш участник има задължението, а не декларира получената от нея/него награда спрямо изложено в чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ).

8.2. Организаторът на Играта не носи отговорност за и няма да покрива каквито и да било евентуални разходи за интернет достъп на участник в Играта, натрупани вследствие на действия, свързани с Играта.

 

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

9.1. Наградите по т. 6.1  са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за техния паричен еквивалент.

 

ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини.

10.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация/обезщетение и др.

 

ЧАСТ 11. СПОРОВЕ

11.1. Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

ЧАСТ 12. ПУБЛИЧНОСТ

12.1. С участието в тази участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора и приемат изцяло условията за участие в Играта, правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по-горе.

12.2. С участието в тази Игра участниците разбират и са информирани, че Организаторът или оторизирани от него лица могат да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края ѝ, а при възникнал спор – до прекратяване на казуса.

 

ЧАСТ 13. ПРАВИЛА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. С настоящите официални правила и във връзка с Политиката на Организатора за защита на личните данни, с настоящото Организаторът информира участниците в Играта относно необходимостта техни лични данни да бъдат обработвани от Администратора във връзка с провеждането на Играта и предоставяне на наградата колекционерска футболна тениска на ФК Ливърпул.

13.2. За целите на получаването на награда от Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците: име, фамилия, адрес и телефонен номер..

Основание за обработката на предоставените лични данни е договорно отношение между Участника и Организатора, по-конкретно – участие в Играта с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от ОРЗД. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.

Всеки участник в играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, включително и че с участието си в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на Играта и неговите подизпълнители.

Допълнително участниците са уведомени, че Организаторът или упълномощени от него лица ще комуникират с тях посредством телефонни разговори по време на Играта и за период от шест месеца след края й. Печелившите участници в Играта са уведомени  за обработване на личните им данни от организатора на Играта за целите на осъществяване на Играта, доставяне на наградите и изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ за срока на Играта и 10 години  от нейното приключване.

13.3 Спечелилите колекционерска тениска на ФК Ливърпул участници са наясно, че следва да предоставят личните си данни, необходими за изготвянето на приемо-предавателен протокол, който ще удостовери предоставянето и получаването на наградата. При получаването на наградата спечелилият участник се задължава да попълни и подпише приемо-предавателния протокол, образецът на който се предоставя от служител на упълномощената фирма, която осигурява доставката на наградата. Организаторът си запазва правото да не предоставя награди при отказ за попълване и/или подписване на приемо-предавателния протокол. Приемо-предавателният протокол по предходното изречение ще бъде съхраняван за период от 10 години от датата на подписването му с цел доказване на изпълнението и извършената доставка на наградата.

13.4. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците са наясно, че, в случай, че спечелят награда, следва да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите подизпълнители, които осъществяват промоционалната игра, свои лични данни – две имена, адрес, телефон и пощенски код. Участниците са наясно, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея. След изтичане на 6 месеца от прекратяване на промоционалната игра, личните данни за контакт, събрани за предоставянето на наградата  на участниците, ще бъдат заличени от базите данни на организатора на играта.

13.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:

  • администриране на провеждането на Играта и комуникация с участниците;
  • последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;

– изпълнение на законовото задължение за деклариране на предметна печалба от платеца на дохода, съгласно чл. 73, ал.1, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
13.6. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните разпоредби за  защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането на Играта:

  • BTL агенция или куриерска фирма, на която Организаторът е възложил доставянето на наградите;

13.7. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 15 – 22 от Общия регламент за защита на личните данни  Правата по предходното изречение могат да бъдат упражнени при посещение на https://carlsberggroup.com/privacy-policy/data-subject-requests/.

13.8. Организаторът и обработващите данни поддържат режим за защита на личните данни, който осигурява ефективната и сигурна обработка на личните данни на Участника. Организаторът и обработващите данни осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участника срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

13.9. В случай на възникнали въпроси относно събирането, обработването, използването, съхраняването, унищожаването и оттеглянето на съгласие за обработване на личните им данни, участниците могат да се обърнат към длъжностното лице по защита на личните данни на Организатора, чрез следните координати: bulgaria.privacy@carlsberg.com

13.10. Всеки участник– субект на лични данни, събрани при провеждане на Играта има право  да:

– поиска достъп до личните данни и да получи копие от тях;

– поиска коригиране на личните данни, ако същите са неточни;

– поиска изтриване на личните данни (познато още като “правото да бъдеш забравен”), въпреки че подобно право може да бъде ограничено с оглед на договорните и законови задължения на администратора;

– получи копие от личните данни в структуриран, често използван и технически четлив формат, и да ги предадете на друг администратор на лични данни (познато още като “право на преносимост на данните”);

  • възрази срещу обработването на личните данни с действие за в бъдеще, като подаването на такова основателно възражение води до недопустимост на последваща обработка на данните, както и и да ограничи обработването на личните данни, в случаите, предвидени в закона;
  • поиска защита по административен ред чрез жалба до до Комисия за защита на личните данни – Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg,, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.

За да се упражни което и да е било от тези права, участникът може да се свърже с Организатора на Играта, прилагайки доказателство за самоличност на имейл: по имейл на bulgaria.privacy@carlsberg.com.

 

ЧАСТ 14. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА Carlsberg България АД

е достъпна на адрес: https://carlsbergbulgaria.bg/politika-za-zashita-na-lichnite-danni/